KUPP – Mäter patientupplevd kvalitet

KUPP, vars frågor är vetenskapligt validerade och reliabla, är ett nyanserat mätverktyg som fångar de mest betydelsefulla upplevelserna ur ett patientperspektiv. KUPP kombinerar praktisk tillämpbarhet och god vetenskaplighet. I slutändan handlar allt om en sak: att se till patientens bästa.

Läs mer här

KUPP står för ”Kvalitet Ur Patientens Perspektiv”

KUPP vilar på vetenskaplig grund och har utvecklats av professor Bodil Wilde Larsson, professor Gerry Larsson, professor Bengt Starrin och Maythel Larsson, medicine doktor och leg. sjuksköterska. KUPP har sin grund i patientens egna upplevelser och mäter patientupplevd kvalitet.

Styrkan i KUPP

Hur det borde vara och hur det är

Det unika med KUPP är att patienterna gör sin bedömning på två sätt: dels om man gör rätt saker (subjektiv betydelse), dels om man gör på rätt sätt (upplevd realitet). På så vis skapas underlag för åtgärdsindex.

Historik KUPPs historia i korthet

 • 1991 Pilotversioner av modell och formulär
 • 1993 KUPPs teoretiska modell internationellt publicerat
 • 1994 KUPP-formuläret framtaget och internationellt publicerat
 • 1995 KUPP-boken 1:a utgåvan
 • 1996 KUPP-boken 2:a utgåvan
 • 1998 Strukturell ekvationsmodellering internationellt publicerat
 • 1998 KUPP-boken 3:e utgåvan
 • 1998 Tidigare versioner av KUPP datorprogram
 • 2000 MiniKUPP internationellt publicerat
 • 2000 Åtgärdsindexet
 • 2001 KUPP-boken 4:e utgåvan
 • 2002 ImproveIT övertar administrationen av KUPP
 • 2002 KUPP på pekskärm
 • 2003 KUPPIT
 • 2005 Förbättrat åtgärdsindex
 • 2007 ImproveIT övertar rättigheterna till KUPP
 • 2008 KUPPIT blir webbaserat
 • 2008 MiniKUPP benämns KUPP

Enkäter

 • Basformulär för avdelning respektive mottagning
 • Ca: 40 versioner som Har anpassats till olika vård- och omsorgsformer
 • Formulär som har anpassats för att kunna besvaras av närstående och personal
 • Översatt till ett 15- tal olika språk

Teoretisk modell

KUPPs teoretiska modell baseras på en kvalitativ intervjuundersökning med patienter (Grounded Theory). Enligt denna modell består vårdkvalitet ur ett patientperspektiv av fyra dimensioner. Dessa framkommer när modellens två huvudvariabler – Patienternas preferenser respektive Vårdsystemets resursstruktur – ställs mot varandra.
De fyra vårdkvalitetsdimensionerna är:

 1. Personalens medicinsk-tekniska kompetens;t ex avseende diagnostik, behandling och fysisk omvårdnad
 2. Vårdmiljöns fyskisk-tekniska förutsättningar;t ex tillgång till den utrustning som behövs
 3. Personalens identitetsorienterade förhållningssätt;t ex att man blir tagen på allvar och bemött med respekt
 4. Vårdmiljöns socio-kulturella atmosfär;t ex att vården baseras på patientens behov snarare än på personalens rutiner

Åtgärdsindex

På basis av patienternas svar på frågorna om upplevd realitet och subjektiv betydelse beräknas ett åtgärdsindex. Detta index ger en sammanvägd svarsbild på gruppnivå. Denna nivå kan till exempel vara en avdelning, en mottagning, en klinik eller ett sjukhus. I flertalet fall när en KUPP-mätning görs som ett led i kvalitetsutveckling, torde åtgärdsindexet vara det som ger bäst vägledning. Idén bakom åtgärdsindexet är att olika kombinationer av svar på frågorna om upplevd realitet och subjektiv betydelse bör föranleda olika åtgärder från vårdgivarnas sida. Idén kan illustreras i följande figur.

Som exempel kan nämnas det övre vänstra fältet i figuren. Det representerar områden där vårdkvalitet är bristfällig ur ett patientperspektiv. Det rymmer aspekter som bedöms som viktiga samtidigt som de faktiska förhållandena upplevs som mindre goda. Här finns behov av kvalitetsförbättringar.